Tiếp tục với
Oan Sắc
username: oansac

Bắt đầu viết từ tháng 7 năm 2021. Viết để giải tỏa chính mình.

https://oansac.wordpress.com/